ระบบจดทะเบียนผู้ยื่นขอหนังสืออนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์

ลงทะเบียนผู้ยื่นขอหนังสืออนุญาตการขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อบริโภคภายในราชอาณาจักร (e-Registration)

ข้อตกลงและเงื่อนไข

บันทึกข้อมูลการลงทะเบียน

#รหัส โรงงาน
S01บ.น้ำตาลสุรินทร์ จก.
S02บ.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จก.
S03บ.อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จก.
S04บ.น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จก.
S05บ.น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จก.
S06บ.น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จก.
S07บ.น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จก.
S08บมจ.เกษตรไทยอินเตอร์ฯ (รวมผล)
S09บ.น้ำตาลสิงห์บุรี จก.
S10บ.อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จก.
#รหัส ประเภท กน.
ALLทั้งหมด
KN1กน.1
KN3กน.3
KN5กน.5
KN51กน.51
KN52กน.52
KN53กน.53

ยืนยันการลงทะเบียน